Badanie GOLF 1

Badanie GOLF 1 dotyczące bezpieczeństwa i korzyści z połączenia L. fermentum CECT5716 i GOS przeprowadzono na grupie dzieci będących w wieku 6-12 miesięcy życia.
Badanie trwało 6 miesięcy. Poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę badania:

W momencie zakończenia badania GOLF 1, w którym stosowano mleko następne, nie odnotowano żadnych istotnych różnic pomiędzy grupami pod względem: masy, długości ciała i obwodu głowy (Maldonado J et al. 2012)

Ponadto w badaniu zaobserwowano dobrą tolerancję i przestrzeganie zaleceń dotyczących stosowania preparatu (zgodność z protokołem badania).
Nie zgłoszono żadnych działań niepożądanych (takich jak np. wypluwanie mleka). Nie wystąpiły żadne różnice pomiędzy grupami pod względem dobowej ilości spożywanego pokarmu (Maldonado J et al. 2012).

Po zakończeniu badania GOLF 1 w próbkach stolca odnotowano istotny wzrost
udziału pałeczek kwasu mlekowego i bifidobakterii. W próbkach stolca noworodków żywionych mlekiem następnym liczba pałeczek kwasu mlekowego i bifidobakterii wzrosła
o odpowiednio 78% i 70%.

Korzyści odnotowane podczas badania: w okresie sześciu miesięcy częstość występowania zakażeń układu oddechowego i pokarmowego zmniejszyła się o odpowiednio 26% i 46%.

Łącznie w grupie badanej odnotowano 30% zmniejszenie częstości infekcji.

Źródło: Maldonado J et al.: Human milk probiotic Lactobacillus fermentum CECT5716 reduces the incidence of gastrointestinal and upper respiratory tract infections in infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54(1): 55–61