Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z działalnością w portalu HiPP Expert jest "HiPP POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Giełdowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056644, posługująca się numerami  REGON: 010492024, NIP: 5260033068, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 850 000,00 złotych (dalej „Administrator”).

  Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość email na adres odo@hipp.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 894 60 20, pisemnie na adres siedziby Administratora podany wyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.
   
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach oraz na następującej podstawie prawnej:
   
  1. zawarcie i realizacja umów zawartych w portalu HiPP Expert w tym usługi konta ze wszystkimi jego funkcjonalnościami oraz usług dodatkowych – m.in. webinarem, wysyłką bezpłatnych próbek produktów, literatury fachowej, materiałów informacyjnych i naukowych oraz konkursami – na zasadach wskazanych w Regulaminie Portalu i osobnych Regulaminach (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do Administratora, w szczególności w związku z koniecznością rozliczeń podatkowych np. konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. obsługi reklamacji, gdyż jest to niezbędne do wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  4. kontaktowym, w tym prowadzenia korespondencji i  udzielania odpowiedzi na wysyłane do Administratora wiadomości, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest utrzymywanie kontaktu z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. marketingu produktów i usług oraz reklamy i promocji własnej Administratora (np. poprzez wysyłanie informacji handlowych o produktach i usługach, żywieniu i pielęgnacji niemowląt i małych dzieci, zaproszenia na konferencje i szkolenia, przesyłanie innych materiałów promocyjnych i naukowych oraz informacji o wydarzeniach i nowościach) na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  6. dopasowywania treści marketingowych, co wymaga zestawiania i analizowania informacji na Twój temat (tworzenia profili w oparciu o wnioskowanie z takich informacji jak specjalizacja, miejsce pracy, kod pocztowy, miejscowość). Działania te mogą być wykonywane w sposób zautomatyzowany, przy czym na podstawie profili nie będą podejmowanie wobec Ciebie żadne automatyczne decyzje, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest jak najlepsze dopasowanie informacji marketingowych do Twoich oczekiwań  (art. 6 ust. lit. f RODO).
  7. archiwizacji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest przechowywanie dowodów prowadzonej przez nas działalności mających dla nas faktyczne i prawne znaczenie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  8. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem działań, w tym przed właściwymi organami, celem dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi oraz wykazania w tym celu faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
    
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia działań marketingowych (np. podmioty organizujące w naszym imieniu konferencje lub inne wydarzenia, wysyłkę listów, zaproszeń lub innych materiałów), podmioty świadczące dla nas usługi wsparcia IT oraz organizacji webinarów, przewoźnicy, operatorzy pocztowi lub kurierzy, firmy doradcze, z którymi współpracujemy, a także spółki z grupy HiPP dla wewnętrznych celów administracyjnych oraz właściwe organy państwowe w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa.
   
 4. Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Gdyby natomiast taki transfer Twoich danych osobowych miał się odbyć w przyszłości – co może się zdarzyć między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewni odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. O takim transferze będziemy Cię informować. 
   
 5. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartymi umowami (ustęp 2 lit. a) powyżej) będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania danej umowy, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny celem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu w przypadku profilowania (budowanie profili w celu dopasowania komunikatu marketingowego). W niezbędnym zakresie przetwarzamy dane osobowe w celach archiwizacyjnych przez okres 1 roku.
   
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługują następujące prawa:
   
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania, 
  5. przenoszenia danych (w przypadku gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie lub przetwarzanie ma na celu zawarcie/wykonanie umowy),
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu w przypadku profilowania (budowanie profili w celu dopasowania komunikatu marketingowego),
  8. prawo sprzeciwu związanego z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania mającego miejsce na podstawie naszych prawnie usprawiedliwionych interesów w pozostałych przypadkach innych niż profilowanie,
  9. prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
    
 7. Oświadczenie o cofnięciu zgody oraz zgłoszenia sprzeciwu, jak również wszelkie wnioski w celu realizacji wskazanych w punkcie 7 lit. a-h praw, należy przekazać na adres siedziby Administratora lub mailowo na adres odo@hipp.pl.
   
 8. Podanie danych osobowych w zakresie mającym podstawę w zobowiązaniu umownym, w tym przede wszystkim w zakresie świadczenia usług dla użytkowników kont jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia danej umowy i wykonania świadczenia przez Administratora, np. brak możliwości założenia konta. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
   
 9. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym opis na czym polegają Twoje prawa znajduje się w naszej Polityce prywatności.