POLITYKA PRYWATNOŚCI
Portalu HiPPExpert.hipp.pl

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI – INFORMACJE OGÓLNE

  1. Wszelkie terminy używane w niniejszej Polityce Prywatności (dalej „Polityka”) mają znaczenie nadane im w Regulaminie Portalu, dostępnym pod adresem HiPPExpert.hipp.pl chyba, że odmiennie wynika z Polityki.
  2. Polityka określa zasady przetwarzania, czyli zbierania, wykorzystywania i udostępnienia oraz innych operacji dokonywanych na danych osobowych, pozyskanych od użytkowników (dalej „Użytkownik”) strony internetowej o adresie HiPPExpert.hipp.pl wraz z podstronami („Portal”).
  3. Polityka stanowi realizację przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz innych regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  (KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?)

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w Portalu Internetowym jest "HiPP POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-785), przy ul. Puławskiej 303, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerami REGON: 010492024, NIP: 5260033068, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 850 000,00 złotych (dalej „Administrator”, „HiPP” lub „my”)
  2. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres odo@hipp.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 894 60 20, pisemnie na adres siedziby Administratora podany powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.
 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  (PO CO PRZETWARZAMY DANE I DLACZEGO MAMY DO TEGO PRAWO?)

  1. W związku z działalnością Portalu Internetowego przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:
   1. zawarcie i realizacja umów zawartych w Portalu w tym usługi Konta ze wszystkimi jego funkcjonalnościami oraz usług dodatkowych na zasadach wskazanych w Regulaminie Portalu i odrębnych Regulaminach;

    W ww. celu Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności po to, abyś mógł uzyskiwać dostęp do całości zawartości Portalu, w tym udostępnianych tam artykułów specjalistycznych, dedykowanych osobom pracującym zawodowo w sektorze publicznym lub prywatnym systemie opieki zdrowotnej (lekarzy, pielęgniarek, położnych) oraz abyś mógł korzystać z webinarów, wysyłek materiałów i organizowanych konkursów;

    Dane w ww. celu przetwarzamy, albowiem jest to niezbędne do wykonania umowy świadczenia usługi konta w Portalu, której jesteś stroną lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

   2. obsługa reklamacji, gdyż jest to niezbędne do wykonania zawartych umów;

    W ww. celu dane osobowe są przetwarzane aby przenalizować oraz odpowiedzieć na Twoje zastrzeżenia, odnośnie sposobu wykonywania zawartych umów (rozpatrzeć reklamację).

    Dane w ww. celu przetwarzamy, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
     
   3. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do Administratora;

    W ww. celu dane przetwarzane są po to, abyśmy mogli działać zgodnie z prawem i wypełniać nałożone na nas przez ustawodawcę obowiązki, np. w przepisach podatkowych i rachunkowych.

    Dane w ww. celu przetwarzamy, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku, wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   4. kontaktowym, w tym prowadzenia korespondencji oraz udzielanie odpowiedzi na wysyłane do Administratora wiadomości, również za pośrednictwem formularza kontaktowego;

    W ww. celu dane są przetwarzane po to, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytania lub żądania, dotyczące np. usługi, jej właściwości, zastrzeżeń, wątpliwości, sugestii ulepszeń, itp. lub skontaktować się z Tobą, jeśli taka potrzeba wyniknie w związku z funkcjonowaniem Portalu.

    Dane w ww. celu przetwarzamy, gdyż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest kontakt z Użytkownikami naszego Portalu, w szczególności odpowiedź na kierowane do nas zapytania. W takim przypadku oceniamy, iż Twoje podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec wskazanego interesu.
   5. marketing produktów i usług oraz reklama i promocja własna Administratora (np. poprzez wysyłanie informacji handlowych o produktach i usługach, żywieniu i pielęgnacji niemowląt i małych dzieci, zaproszenia na konferencje i szkolenia, przesyłanie innych materiałów promocyjnych i naukowych oraz informacji o wydarzeniach i nowościach);

    W ww. celu dane są przetwarzane po to aby zaprezentować Tobie produkty własne HiPP, przesyłać informacje o charakterze marketingowym, informacyjnym, w tym w zakresie zastosowań naszych produktów i ich adekwatności dla żywienia i pielęgnacji niemowląt i małych dzieci, w szczególności newsletter.

    Dane osobowe w ww. celu możemy przetwarzać na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W takim przypadku, zawsze informujemy Ciebie o wszystkich warunkach przetwarzania danych osobowych przed jej wyrażeniem, abyś mógł ją wyrazić w pełni świadomie i swobodnie. Wzależności od zakresu udzielonej zgody, Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celu kierowania do Ciebie zindywidualizowanego newslettera, zawierającego informacje handlowe w formie wiadomości tekstowych na podany numer telefonu lub w formie wiadomości mailowych na podany adres e-mail.
   6. zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu;

    W tym celu dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych serwisów i systemów informatycznych.
   7. archiwizacja;

    W ww. celu dane są przetwarzane po to, abyśmy mogli w razie takiej konieczności wykazać fakty, mające dla nas prawne znaczenie.

    Dane w ww. celu przetwarzamy, albowiem jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest przechowywanie dowodów prowadzonej przez nas działalności, mających dla nas faktyczne i prawne znaczenie. W takim przypadku oceniamy, iż Twoje podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec wskazanego interesu.
   8. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami;

    W ww. celu Twoje dane przetwarzamy aby móc dochodzić wobec Ciebie roszczeń, wynikających z istniejącego pomiędzy nami stosunku prawnego lub obronić się na wypadek wysuwania przeciwko nam roszczeń z tego tytułu.

    Twoje dane w ww. celu przetwarzamy, gdyż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem działań, w tym przed właściwymi organami, celem dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi oraz wykazania w tym celu faktów. W takim przypadku oceniamy, iż Twoje podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec wskazanego interesu.
 4. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYKONANIA USŁUGI

  1. W celu założenia konta w Portalu (cel wskazany w ust. 3 pkt. 1) lit. a powyżej) niezbędne jest podanie następujących danych:

   1. imię;
   2. nazwisko;
   3. adres e-mail;
   4. hasło, które będzie używane do uwierzytelniania w procesie logowania;
   5. numer prawa wykonywania zawodu Użytkownika;
   6. specjalizacja Użytkownika (do wyboru spośród wskazanych w formularzu);
   7. miejsce pracy (do wyboru spośród wskazanych w formularzu);
  2. W procesie zakładania konta w Portalu (cel wskazany w ust. 3 pkt. 1) lit. a powyżej) nie jest niezbędne, choć jest możliwe podanie następujących danych:

   1. numer telefonu;

    Po założeniu konta w profilu użytkownika w Portalu (cel wskazany w ust. 3 pkt. 1) lit. a powyżej) nie jest niezbędne, choć jest możliwe podanie następujących danych:

   2. miasto;

   3. ulica lub nazwa miejscowości;

   4. numer domu;

   5. numer mieszkania;

   6. kod pocztowy.

    Dane adresowe będą wówczas wykorzystywane do zapewnienia usług dodatkowych do Konta, z których możesz skorzystać po założeniu Konta. Podanie ich w procesie zakładania Konta ułatwi np. możliwość skorzystania z dostawy materiałów w ramach korzystania przez Ciebie z Portalu i Konta.

  3. W celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczenia Webinaru (cel wskazany w ust. 3 pkt. 1) lit. a powyżej) nie jest niezbędne jest podanie dodatkowych danych osobowych niż już podane przy rejestracji konta. Zależnie od stosowanego rozwiązania technicznego, w celu uczestnictwa w Webinarze możesz być poproszony o podanie danych osobowych na przedstawionych warunkach dostawcy technologii Webinaru, których administratorem będzie dostawca technologii Webinaru. HiPP nie jest administratorem tak podanych danych osobowych.
  4. W celu zawarcia i wykonania umowy dostawy materiałów (cel wskazany ust. 3 pkt. 1) lit. b) niezbędne jest, oprócz uprzedniego podania danych wskazanych w ust. 4 pkt. 1) powyżej, niezbędnych do założenia Konta, ponadto podanie następujących danych adresu korespondencyjnego:

   1. miasto;

   2. ulica lub nazwa miejscowości;

   3. numer domu;

   4. numer mieszkania;

   5. kod pocztowy.

  5. W celu umożliwienia Administratorowi obsługi reklamacji (cel wskazany ust. 3 pkt. 1) lit. c) niezbędne jest podanie następujących danych:

   1. oznaczenie Użytkownika, np. jego imię i nazwisko;

   2. adres lub adres e-mail;

   3. oznaczenie świadczenia, z którego korzystał Użytkownik, a którego dotyczy reklamacja;

   4. uzasadnienie reklamacji mogące zawierać dane osobowe w zakresie wskazania (i) istoty nieprawidłowości wykrytej przez Użytkownika, (ii) przyczyn nieprawidłowości i (iii) dowodów zaistnienia tych nieprawidłowości oraz wskazanie żądania Użytkownika.

  6. W celu marketingu produktów i usług oraz reklamy i promocji własnej Administratora (cel wskazany ust. 3 pkt. 1) lit. c) Użytkownik może podać następujące dane:

   1. imię i nazwisko,

   2. adres e-mail

   3. rodzaj miejsca pracy,

   4. specjalizacja,

   5. adres e-mail lub numer telefonu;

    Przy czym wybór podania numeru telefonu lub adresu e-mail zależy od Twoich preferencji w zakresie kanału komunikacji, który udostępniasz nam do celów marketingowych.

  7. W celu prowadzenia korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na wysłane do Administratora wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego (cel wskazany w ust. 3 pkt. 1 lit. d) Użytkownik może podać następujące dane:

   1. imię i nazwisko,

   2. adres e-mail,

   3. treść wiadomości.

 5. DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  (CZY MUSI PANI/PAN PODAĆ NAM SWOJE DANE?)

  Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Portalu jest dobrowolne, w tym sensie, że to Ty decydujesz, czy chcesz korzystać z Portalu i jego funkcjonalności, czy nie. Jednak zwróć uwagę, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, którą zawierasz, w tym umowy świadczenia usługi Konta w Portalu i umów dotyczących Usług Dodatkowych w ramach Konta w tym Webinaru, dostarczenia bezpłatnych Materiałów, umowy w zakresie konkursu lub innych usług przewidzianych regulaminem Portalu.

  Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia danej umowy i wykonania świadczenia przez Administratora, np. brak możliwości założenia Konta.

  Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z tego kanału komunikacji z nami.

 6. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  (JAK DŁUGO POSIADAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?)

  Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartymi umowami (ust. 3 pkt. 1) lit a)-c) powyżej), będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania danej umowy, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny, celem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. rachunkowe).

  Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W niezbędnym zakresie przetwarzamy dane osobowe w celach archiwizacyjnych przez okres 1 roku.

  Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, która z tych sytuacji nastąpi pierwsza. W niezbędnym zakresie dane osobowe będą przechowywane w celach archiwizacyjnych przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.

 7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

  (CZEGO MOŻE SIĘ PANI/PAN DOMAGAĆ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?)

  To, jakie prawa Ci przysługują, zależy od okoliczności przetwarzania danych, w tym między innymi od tego, na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy te dane osobowe a także jakie są nasze techniczne możliwości.

  Co do zasady, przysługują Ci następujące prawa:

  1. prawo dostępu oraz kopii danych (art. 15 RODO),

   Jeśli się do nas o to zwrócisz potwierdzimy, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe a także udzielimy Ci wszelkich istotnych informacji na temat tego przetwarzania. W ramach realizacji tego prawa przekażemy Ci także kopię danych osobowych na zasadach wskazanych w RODO.

  2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),

   Jeśli się do nas o to zwrócisz, usuniemy błędy, niezgodności w przetwarzanych danych lub je uzupełnimy, albowiem dbamy o to, żeby przetwarzane przez nas dane były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

  3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),

   W przypadku gdy się do nas o to zwrócisz i nie będą zachodzić żadne okoliczności przewidziane przepisami RODO, które uniemożliwiają realizację Twojego prawa, usuniemy zgromadzone dane osobowe. W szczególności możesz żądać usunięcia danych osobowych, gdy:

   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. wycofałeś nam zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie.

    Zwróć proszę uwagę, że prawo do usunięcia danych nie znajduje jednak zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest nadal niezbędne:
     
    1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
    2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa (np. w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji podatkowej, rozliczeniowej, przepisów VAT i inne – o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
    3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z RODO,
    4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
    5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),

   Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych, polegającego na ograniczeniu naszych działań dokonywanych na danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub działań uzgodnionych z Tobą, możesz skorzystać, jeżeli:
   1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,

   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu,

   3. nie potrzebujemy już tych danych osobowych do celów przetwarzania ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

   4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

   Masz prawo do żądania od nas otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz prawo żądania, aby te dane osobowe zostały przesłane innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy z Tobą zawartej oraz w sposób zautomatyzowany. Prawo to przysługuje jednak tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest wymagane do realizacji umowy. Możesz również poprosić nas o przesłanie ich bezpośrednio do wskazanej przez Ciebie innej odpowiedzialnej jednostki.

  6. prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO),

   W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego), masz prawo złożenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania jeżeli uważasz, że Twoja szczególna sytuacja uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas tych danych. Żądanie w tym zakresie uwzględnimy jeżeli ocenimy, że nie jesteśmy w stanie wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.

  7. prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 2 RODO),

   W przypadku, gdy złożysz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym wobec dokonywanego profilowania, zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym celu.

  8. prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),

   Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Aktualnie nie dokonujemy takiego przetwarzania. Jeżeli zajdą przesłanki umożliwiające nam podejmowanie takiej decyzji, wówczas zostaniesz o takim fakcie poinformowany.

  9. prawo do skargi do organu nadzorczego

   Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce Twojego zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (https://uodo.gov.pl/).

   Dołożymy jednak wszelkich możliwych starań, aby korzystanie ze wspomnianego prawa nie było konieczne.

 8. ZGODA I JEJ COFNIĘCIE
  (ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DO OKREŚLONEGO CELU, ZGODA NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE TELEKOMUNIKACYJNYCH URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO)

  Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się wyłącznie za Twoją, uprzednią i dobrowolną zgodą.

  Przesyłanie informacji handlowej (tj. informacji o produktach, usługach, szkoleniach, wydarzeniach HiPP i innych materiałów reklamowych) na należące do Ciebie urządzenia końcowe (np. komputer, smartfon, telefony) – w zależności od Twoich preferencji co do wyboru kanału komunikacji - z wykorzystaniem podanego adresu e-mail lub/i podanego numeru telefonu - odbywa się wyłącznie za Twoją uprzednią i dobrowolną zgodą. Jeśli udzielisz nam powyższej zgody będzie to oznaczało, że w tym celu (marketingowym, w szczególności wysyłki informacji handlowej) możemy wykorzystać automatyczne systemy wywołujące, aby usprawnić proces komunikacji.

  Udzielone przez Ciebie zgody mogą być w każdym czasie odwołane (cofnięte). Cofnięcie zgody pozostanie jednak bez wpływu na czynności dokonane przez jej cofnięciem.

  Możesz wycofać zgodę np. kontaktując się z nami mailowo na adres odo@hipp.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora podany w ust. 2 pkt. 1) powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora.

  Z newslettera dostarczanego na kanał e-mailowy możesz wypisać się również klikając na link do tego przeznaczony, zamieszczony na dole każdej wiadomości mailowej newslettera. Spowoduje to usunięcie konta e-mail z bazy mailingowej oraz zaprzestanie wysyłania kolejnych wiadomości mailowych w ramach newslettera. Nie spowoduje to rezygnacji z otrzymywania newslettera na inne kanały komunikacji, jeśli stosowne zgody zostały wcześniej udzielone.

 9. SPOSÓB REALIZACJI PRAW
  (JAK MOŻE PANI/PAN WYKONAĆ SWOJE PRAWA?)

  Wszelkie wyżej wskazane prawa możesz zrealizować, kontaktując się z nami mailowo na adres odo@hipp.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora podany w ust. 2 pkt. 1) powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora, wskazując treść żądania realizacji określonego prawa.

  Jeżeli Twoje żądanie będzie dla nas niejasne lub będzie istniała potrzeba jego doprecyzowania skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie. W przypadku wątpliwości w zakresie identyfikacji Twojej tożsamości zwrócimy się do Ciebie, celem pozyskania dodatkowych informacji ułatwiających nam weryfikację w tym zakresie.

  Dokładamy wszelkich starań aby odpowiedź w zakresie przedstawionego nam żądania została udzielona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli będziemy musieli przedłużyć ten termin, np. ze względu na skomplikowany charakter żądania, powiadomimy o tym Podmiot danych, podając przyczyny przedłużenia terminu.

  Co do zasady, odpowiedzi udzielamy w takiej formie, w jakiej wpłynęło do nas żądanie, chyba, że wyraźnie wskażesz nam jaką drogą oczekujesz odpowiedzi.

  Zwracamy uwagę, że ze względów technicznych, potrzebujemy określonego czasu, zwykle nie dłuższego niż 48 godzin, na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Z tej przyczyny może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

 10. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  (KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?)

  Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, z których usług korzystamy, lub którym jesteśmy zobowiązani je przekazać na mocy przepisów prawa.

  Twoje dane osobowe będą przekazywane jedynie w zakresie, w jakim będzie to konieczne.

  W szczególności Twoje dane osobowe przekazujemy do spółki będącej dostawcą hostingu dla Portalu. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia działań marketingowych (np. podmioty organizujące w naszym imieniu konferencje lub inne wydarzenia, wysyłkę listów, zaproszeń lub innych materiałów), podmioty świadczące dla nas usługi wsparcia IT, organizacji Webinarów, przewoźnicy, operatorzy pocztowi lub kurierzy, firmy doradcze, z którymi współpracujemy, a także spółki z grupy HiPP dla wewnętrznych celów administracyjnych oraz właściwe organy państwowe w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa.

 11. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
  (CZY PRZESYŁAMY PANI/PANA DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?)

  Jeżeli wyraziłeś zgodę na korzystanie z cookies statystycznych lub marketingowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach przekazanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2 RODO). Więcej informacji o narzędziach, które mogą wykorzystywać dane w taki sposób, znajdziesz w ust. 18 niniejszej Polityki. W każdej chwili możesz zmienić lub odwołać udzielone zgody, klikając w link na dole strony Portalu.

  Jeżeli nie wyraziłeś zgód, o których mowa powyżej, to co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gdyby natomiast taki transfer Twoich danych osobowych miał się odbyć w przyszłości – co może się zdarzyć między innymi w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – Administrator dokona tego na podstawie standardowych klauzul ochrony danych (art. 46 ust. 2  RODO) oraz – jeśli jest to wymagane – stosuje dodatkowe gwarancje ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami albo zapewnia inny mechanizm, który jest zgodny z prawem i legalizuje taki transfer do państw trzecich. O takim transferze będziemy Cię informować.

  Korzystając z webinaru możesz zostać poproszony przez dostawcę technologii Webinaru o podanie swoich danych osobowych, w tym np. nicku czy imienia i nazwiska na potrzeby uczestnictwa w webinarze. Przekazywanie przez Ciebie danych osobowych w ten sposób podlega warunkom stosowanym przez dostawców technologii. HiPP nie wchodzi w posiadanie takich danych ani nie udostępnia dostawcom technologii Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie podczas rejestracji konta czy zapisu do wysyłki materiałów.

 12. DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  (W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?)

  Twoje dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez Administratora ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w obszarze bezpieczeństwa danych. Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Serwery naszego Portalu używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) potwierdzonej stosownym, aktualnym certyfikatem, co zapewnia ochronę wprowadzanych przez Ciebie danych oraz znacząco utrudnia ingerencję nieupoważnionych osób. Więcej na temat zasad bezpieczeństwa przeczytasz też w Regulaminie Portalu.

 13. PLIKI COOKIES
  (CO TO SĄ PLIKI CIASTECZEK?)
  Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące plików cookies, które są wykorzystywane również przez Portal.

  Administrator wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, tzw. pliki „cookies”. Pliki cookies oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Portalu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje wykorzystywane w Portalu. Używane są między innymi do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą jednak pełnić także inne funkcje, poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Dane te obejmują zależnie od rodzaju cookie: datę i godzinę dostępu, nazwę i URL strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu zanim zostaną usunięte, unikalny numer, adres URL strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie, zakres żądania dostępu do plików, czas korzystania ze strony oraz wybrane sposoby korzystania z niej, ilość przesyłanych do Ciebie danych, typ i wersję Twojej przeglądarki oraz system operacyjnego oraz Twój adres IP. Dane te są przechowywane oddzielnie od innych danych, które możesz wprowadzać podczas korzystania z Portalu. Plik cookie może zawierać tylko te informacje, które zdefiniuje dostawca strony internetowej.

 14. DANE OSOBOWE W PLIKACH COOKIES
  (CZY PLIKI COOKIES ZAWIERAJĄ MOJE DANE OSOBOWE?)

  Portal może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z Portalu przez Użytkowników (tzw. dane eksploatacyjne): numer ID Użytkownika, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, system operacyjny, ustawienia urządzenia, typ przeglądarki internatowej), z którego korzysta Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Portalu (m.in. zalogowania, operacje wykonywane w Portalu, np. kliknięcia w bannery). Ze względu na wykorzystywanie przez Portal narzędzi marketingowych i statystycznych m.in. Google (o których więcej informacji znajduje się w ust. 18 Polityki) dane te mogą być łączone z identyfikatorem Użytkownika utworzonym poprzez zaszyfrowanie jego adresu e-mail za pomocą algorytmu SHA256. W przypadku, gdy zbierane informacje będą danymi osobowymi lub zostaną połączone z danymi osobowymi, zastosowanie znajdzie Rozporządzenie nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 15. PLIKI COOKIES – INFORMACJE PODSTAWOWE O RODZAJU PLIKÓW
  Pliki cookies różnią się od siebie cyklem życia, domeną internetową, z której pochodzą oraz funkcją jaką spełniają.

  1. Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:

   1. sesyjne – przechowywane są w Twojej przeglądarce do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

   2. stałe – przechowywane są w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie, co jest możliwe z poziomu przeglądarki.

  2. Ze względu na domenę internetową, z której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:

   1. własne – ustawiane przez serwery internetowe Portalu,

   2. osób trzecich (naszych partnerów) – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Portal.

  3. Ze względu na funkcję, jaką pełnią, pliki cookies dzielimy na:

   1. Niezbędne – gdy pliki są nieodzowne do funkcjonowania strony internetowej. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności i uwierzytelnianie się. W przypadku zmiany ustawień przeglądarki tak, aby zablokować niezbędne pliki cookies, Portal lub jego poszczególne funkcjonalności mogą nie działać prawidłowo.

   2. Statystyczne – gdy pliki pozwalają nam zliczać ilość wizyt i gromadzić informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Cookies te pomagają nam też dowiedzieć się, które podstrony są najbardziej popularne lub jak Użytkownik porusza się po naszym Portalu. W przypadku braku zgody Użytkownika na wykorzystywanie statystycznych plików cookies nie będziemy w stanie zbierać informacji o korzystaniu z Portalu ani monitorować jego wydajności.

   3. Pliki cookies dotyczące preferencji – gdy pliki umożliwiają nam dostosowywanie Portalu do Twoich potrzeb i preferencji p.. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach Portalu. W przypadku braku zgody Użytkownika na wykorzystywanie plików cookies dotyczących preferencji, Portal może nie zapamiętywać personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   4. Marketingowe pliki cookies – gdy pliki umożliwiają nam kierowanie określonego promowania towarów i usług do danego Użytkownika przy wykorzystywaniu reklam i usług, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam.

JAK WYŁĄCZYĆ LUB ZMIENIĆ ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES?

Korzystanie z plików cookie można zablokować lub zarządzać nimi za pomocą odpowiednich ustawień w przeglądarce, oraz przy pomocy odpowiednich rozszerzeń do przeglądarki. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu. Przeglądarka internetowa również umożliwia usunięcie części lub wszystkich plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Należy pamiętać, że niektóre funkcje (takie jak logowanie) mogą nie funkcjonować poprawnie, gdy Użytkownik zablokuje pliki cookies.

Użytkownik ma także możliwość zmiany lub odwołania zgody na wykorzystywanie plików cookies innych niż niezbędne, klikając w link na dole strony Portalu.

Sposób zarządzania plikami cookies w swojej przeglądarce znajdziesz na stronie jej dostawcy. Poniżej dla ułatwienia wklejamy linki do informacji dla najpopularniejszych przeglądarek:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Safari na urządzeniach mobilnych: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Safari na Macu: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 1. CELE PLIKÓW COOKIES
  (DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES)

  Obecnie w Portalu używamy plików cookies do opisanych poniżej celów.

 1. NARZĘDZIA STATYSTYCZNE I MARKETINGOWE WYKORZYSTYWANE NA PORTALU

  1. Google Analytics, DoubleClick oraz etracker­

   W Portalu oraz należących do niego podstronach przy pomocy internetowych narzędzi do analizy statystyk serwisów www tzw. Google Analytics zbierane oraz zapisywane są dane wykorzystywane do poprawy naszej oferty internetowej. Wykorzystujemy narzędzia: Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, oraz etracker dostarczane przez etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy.

   Z politykami prywatności tych dostawców Użytkownik może zapoznać się pod poniższymi linkami:

   Google Analytics: policies.google.com/privacy

   etracker: www.etracker.com/en/data-privacy/

   Na podstawie zgromadzonych danych może zostać stworzony pod pseudonimem profil Użytkownika. W tym celu mogą być zastosowane pliki cookies. Dane, które są gromadzone przez te narzędzia, nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osoby odwiedzającej stronę bez jej wyraźnej zgody. Pozyskiwanie oraz gromadzenie danych może w każdej chwili zostać wyłączone.

   Google Analytics używa cookies, aby pomóc Portalowi przeanalizować sposób, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez Google Analytics na temat korzystania z Portalu są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i przechowywane tam przez okres do 14 miesięcy. W naszym Portalu została aktywowana anonimizacja IP, dzięki czemu adres IP Użytkowników jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i tym samym anonimizowany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

   W przypadku zgody na marketingowe pliki cookies, Google Analytics wykorzystuje ponadto usługę DoubleClick i zapisuje cookies osób trzecich (third party cookies) wykorzystywane m.in. do remarketingu.

   Obecnie Komisja Europejska nie zdecydowała, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże Google zobowiązał się do przestrzegania określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Zasad ramowych EU-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA). Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks. Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie: policies.google.com/privacy.

   Dane przekazywane są do Google na podstawie właściwych standardowych klauzul umownych przyjętych na podstawie RODO.

   Google będzie wykorzystywał zebrane informacje do oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących działań oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Portalu na naszą rzecz. Adres IP przekazany przez Urządzenie w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z Portalu (w tym adresu IP) przez Google Analytics i przetwarzaniu tych danych przez Google, nie udzielając lub cofając zgodę na statystyczne i marketingowe pliki cookies, a także zarządzając swoimi preferencjami prywatności w koncie Google lub w ustawieniach używanej przeglądarki.

   W ramach Google Analytics Portal wykorzystuje funkcję Google Signals. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do swojego konta Google podczas korzystania z Portalu i nie wyłączył stosowania tej funkcji w ustawieniach swojego konta Google, Google Analytics może łączyć informacje o korzystaniu z Portalu z informacjami o aktywnościach Użytkownika na różnych urządzeniach i platformach. Takie informacje pomagają nam lepiej poznać naszych Użytkowników. Raporty z Google Signals nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych Użytkowników.

  2. Piksele śledzące

   Piksele śledzące, sygnalizatory WWW, czyste GIF-y lub podobne technologie (zwane dalej łącznie „pikselami”) to małe obrazy wielkości piksela, które są umieszczane na stronie internetowej. Obrazy te są bezbarwne i przezroczyste, dzięki czemu pełnią jedynie funkcję techniczną i nie ograniczają korzystania z witryny. Piksele mogą być wykorzystywane na przykład do śledzenia, jak często strona jest oglądana lub jak skutecznie działa kampania reklamowa. Piksele są często używane razem z plikami cookie, które są niezbędne dla funkcji technicznych i do rejestrowania sprzeciwów.

   Do pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych używamy pikseli na Portalu. Oznacza to, że liczymy, które integracje reklamowe doprowadziły do tego, ile osób odwiedziło naszą stronę. Ma to na celu poprawę jakości mediów reklamowych i ich rozmieszczenia. Powiązanie liczenia z konkretną osobą nie ma miejsca, dotyczy jedynie zbioru czysto statystycznego. Możesz wycofać swoją zgodę na takie liczenie w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość. Obecnie używamy następujących pikseli śledzących:

   Xaxis: https://www.xaxis.com/privacy-notice/
   Plista: https://www.plista.com/privacy-policy/

  3. Piksel Meta (Facebook Piksel) i zaawansowane dopasowywanie danych
   Wykorzystujemy Piksel Meta oraz pozostałą sieć mediów społecznościowych dostarczanych przez Meta (Facebook).

   Zaimplementowany w Portalu kod Piksela Meta może ocenić zachowanie odwiedzających, którzy weszli na tę stronę z reklamy na Facebooku. Może to być wykorzystane do poprawy reklam na Facebooku, a dane te są zbierane i przechowywane przez Meta. Pliki cookies są również ustawiane za pomocą kodu pikselowego Meta (Facebook). Dane gromadzone przez Meta mogą być przetwarzane poza EOG, co oznacza, że w przypadku, gdy będą mieć one charakter danych osobowych, osoby, których te dane dotyczą, nie będą mogły realizować pełni praw, jakie im przysługują na gruncie RODO w związku z przetwarzaniem tych danych.

   Za pomocą Piksela Meta, wizyta na Portalu jest przekazywana do Meta, aby odwiedzający mogli zobaczyć pasujące reklamy na Facebooku. Jeśli posiadasz konto na Facebooku i jesteś zalogowany, Twoja wizyta na Portalu będzie powiązana z Twoim kontem użytkownika na Facebooku. Więcej informacji na temat Piksela Meta można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

   Portal korzysta z zaawansowanego dopasowywania danych. Polega ono na wysyłaniu zaszyfrowanych informacji Użytkownika wraz ze zdarzeniami odczytywanymi przez Piksel Meta, żeby umożliwić przypisywanie większej liczby konwersji oraz docieranie do nowych osób. Dane są szyfrowane przed wysłaniem do platform Meta (Facebook), aby pomóc chronić prywatność Użytkowników.

   W związku z korzystaniem z Piksela Meta, Administrator i Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia (dalej jako „Facebook” lub „Meta”) stają się współadministratorami przetwarzanych w związku z tym danych.

   Informacje Meta wymagane przez art. 13 ust 1 lit. (a) i (b) RODO, jak również więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Meta, podstawie prawnej oraz sposobach egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć w Zasadach dotyczących danych Meta dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy.

   Wspólnym przetwarzaniem objęte są:

   1. informacje w nagłówkach HTTP, które zawierają informacje o wykorzystywanej przeglądarce lub aplikacji (np. agent użytkownika, kraj/język lokalizacji);

   2. informacje dotyczące zdarzeń standardowych/opcjonalnych, np. „wyświetlania strony” lub „instalacji aplikacji”, dalsze właściwości obiektu oraz przyciski naciskane przez Użytkownika;

   3. identyfikatory internetowe, w tym adresy IP oraz, jeżeli podano, identyfikatory powiązane z Meta lub identyfikatory urządzenia (np. identyfikatory reklam w mobilnych systemach operacyjnych) oraz informacje o rezygnacji/ograniczeniu monitorowania reklam.

    Administrator oraz Meta przyjęli postanowienia Załącznika dotyczącego administratorów w celu określenia stosownego zakresu obowiązków w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązkami wynikającymi z RODO w odniesieniu do wspólnego przetwarzania danych: https://pl-pl.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tymi postanowieniami Administrator odpowiada za przekazanie Użytkownikowi informacji zamieszczonych powyżej. Meta odpowiada natomiast za zapewnienie egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15-20 RODO w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych przez Meta po wspólnym przetwarzaniu.

    Meta może przetwarzać zebrane dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności w USA. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym może wpływać na poziom ochrony danych i wykonywanie praw przez osobę, której dane dotyczą. Informacje o zabezpieczaniu danych przez Meta w związku z takim przetwarzaniem można znaleźć na stronie: https://about.fb.com/news/2021/03/steps-we-take-to-transfer-data-securely/.

  4. Google Tag Manager

   Google Tag Manager pozwala marketerom na zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą jednego interfejsu. Jednak sam Tag Manager, który rozmieszcza tagi, działa bez plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Menedżer tagów wyzwala tylko inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Odpowiednie wyjaśnienia dotyczące tych dostawców zewnętrznych można znaleźć w niniejszej Polityce w ust. 18 pkt 2) i 3). Jednak Google Tag Manager nie korzysta z danych zbieranych przez te usługi. Jeśli Użytkownik ustawił lub w inny sposób wyłączył obsługę plików cookies, będzie to obserwowane dla wszystkich znaczników śladów, które były używane w programie Google Tag Manager, więc narzędzie nie zmieni ustawień plików cookies.

  5. Google Ads i konwersje rozszerzone

   Aby zmierzyć skuteczność naszej reklamy w Google, używamy narzędzia Google Ads. Google Ads ustawia plik cookie na komputerze użytkownika ("cookie konwersji"), jeśli Użytkownik trafił na Portal za pośrednictwem reklamy Google. Pliki te tracą swoją ważność po 3 miesiącach i nie są używane do identyfikacji osobistej. Służą one jedynie do rozpoznania, że Użytkownik kliknął na jedno z naszych ogłoszeń i w ten sposób został przekierowany do Portalu. W ten sposób poznajemy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na jedno z naszych ogłoszeń i zostali przekierowani do Portalu. Nie otrzymujemy jednak informacji, które mogłyby nam posłużyć do identyfikacji Użytkowników.

   Portal wykorzystuje także konwersje rozszerzone. Jest to funkcja, która zwiększa dokładność pomiaru konwersji i umożliwia jej skuteczniejsze badanie. Uzupełnia ona dotychczasowe tagi konwersji. Dane dotyczące konwersji przesyłane są do Google po ich zaszyfrowaniu przy użyciu algorytmu szyfrowania jednokierunkowego SHA256. W celu korzystania z konwersji rozszerzonych w tagach śledzenia konwersji jest rejestrowany i szyfrowany adres e-mail Użytkownika.

   Poprzez opisany pomiar wydajności, Google otrzymuje dane osobowe, które są również przechowywane i przetwarzane na serwerach w USA (tzn. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym może powodować ograniczone lub uniemożliwione korzystanie z przysługujących na mocy RODO praw osoby, której dane dotyczą.

   Obecnie Komisja Europejska nie zdecydowała, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże Google zobowiązał się do przestrzegania określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Zasad ramowych EU-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA). Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks. Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie: policies.google.com/privacy. Informacje o tym, w jaki sposób Google używa danych z witryn i aplikacji, można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

   Dane przekazywane są do Google na podstawie właściwych standardowych klauzul umownych przyjętych na podstawie RODO.

   Jeśli nie chcesz uczestniczyć w tym procesie śledzenia, możesz go dezaktywować poprzez Menedżera Preferencji Reklam (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl). Możesz również wyłączyć pliki cookies do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę na blokowanie plików cookies z domeny "googleadservices.com".

  6. Google reCAPTCHA

   Portal wykorzystuje narzędzie reCAPTCHA dostarczane przez Google. Jest to narzędzie pozwalające automatycznie ustalić, czy określoną operację wykonała osoba, czy komputer (bot). W ten sposób narzędzie przyczynia się do ochrony antyspamowej Portalu i jego Użytkowników.

   Narzędzie może wykorzystywać w tym celu w szczególności następujące informacje: adres IP, właściwości przeglądarki (np. jej typ i wersja, język), właściwości systemu operacyjnego (np. rodzaj), rozdzielczość ekranu, zachowania związane z przeglądaniem stron internetowych (np. ruchy myszy). Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do swojego konta Google podczas korzystania z Portalu, reCAPTCHA może zbierać również taką informację.

   Obecnie Komisja Europejska nie zdecydowała, że Stany Zjednoczone zasadniczo zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże Google zobowiązał się do przestrzegania określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych Zasad ramowych EU-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA). Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks. Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie: policies.google.com/privacy.

   Dane przekazywane są do Google na podstawie właściwych standardowych klauzul umownych przyjętych na podstawie RODO.

 2. LOGI SERWERA

  Niektóre informacje dotyczące Twojej obecności na Portalu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Portalem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

  Zapisowi mogą podlegać:
  1. strona, z której wysłano żądanie nowej strony bądź nowego pliku,

  2. nazwy wywołanych podstron, daty oraz czasu pozostania na stronie, data oraz czas żądania, wynik polecenia oraz informacji dotyczących obciążenia serwera w chwili zapytania,

  3. ilość przesłanych danych,

  4. adres IP, który został Ci przydzielony przez dostawcę usług internetowych,

  5. jeżeli logujesz się wykorzystując swoje Konto Użytkownika, również informacje dotyczące loginu,

  6. Client Detection (telefon komórkowy, pulpit itd.)

  7. Zgromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie anonimowo w celach statystycznych.

Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem w ramach realizacji umowy o świadczenie usług konta w Portalu ze wszystkimi jego funkcjonalnościami.

Dane te są wykorzystywane przez okres konieczny do realizacji tego celu a następnie usuwane.