REGULAMIN PORTALU
stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

obowiązujący dla nowych umów od 10 listopada 2020 r.
 

§ 1 Definicje

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. HiPP - "HiPP POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (01-211), przy ul. Giełdowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerami REGON: 010492024, NIP: 5260033068, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 850 000,00 złotych;
  2. Portal – strona internetowa o adresie HiPPExpert.hipp.pl wraz z podstronami prowadzona przez HiPP;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez HiPP w ramach Portalu;
  4. Użytkownik – osoba fizyczna pracująca zawodowo w sektorze publicznym lub prywatnym systemu opieki zdrowotnej i posiadająca odpowiednie uprawnienia potwierdzone numerem prawa wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki lub położnej;
  5. Konto – konto Użytkownika utworzone w procesie rejestracji zgodnie z Regulaminem, za pośrednictwem którego Użytkownik ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, uzyskiwać dostęp do pełnej zawartości Portalu oraz wyrazić wolę skorzystania z Usług Dodatkowych;
  6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania uwierzytelnienia w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta przez Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji; Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków, należy zastosować przynajmniej jedną dużą i jedną małą literę, przynajmniej jedną cyfrę oraz przynajmniej jeden znak specjalny spośród () [] {} ? ! $ %  / = * + ~ , ; : @ - _ #|.  W Haśle nie należy używać swojego imienia ani nazwiska.
  7. Usługi Dodatkowe – udostępniane przez HiPP świadczenia, z których może skorzystać Użytkownik posiadający Konto na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub osobnych regulaminach udostępnianych przez HiPP, takie jak np. Webinar, konkursy, porady ekspertów, programy edukacyjne, wysyłki materiałów (bezpłatnych próbek produktów, literatury fachowej, materiałów informacyjnych i naukowych); świadczenia te nie muszą być udostępniane na podstawie umowy i nie muszą stanowić usług świadczonych drogą elektroniczną;
  8. Webinar – polegająca na dostępie do internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.
  9. Newsletter – bezpłatna usługa polegająca na wysyłce przez HiPP komunikatów informacyjnych i marketingowych związanych z działalnością HiPP oraz Usługami Dodatkowymi między innymi dotyczących udostępnianych webinarów, programów edukacyjnych, informacji dotyczących okresu ciąży, rozwoju dziecka, zdrowia dziecka, żywienia dziecka, produktów HiPP, promocji produktowych, konkursów, akcji specjalnych, wprowadzanych nowości i innych.
  10. Materiały – materiały pomocne w pracy lekarza/pielęgniarki/położnej określone dokładnie na podstronie Portalu umożliwiającej Użytkownikowi złożenie oświadczenia woli ich otrzymania, będące przedmiotem wysyłki na gruncie niniejszego Regulaminu; Materiałami mogą być w szczególności niewielkie ilości produktów HiPP, literatura fachowa, materiały informacyjne i naukowe, książki i publikacje specjalistyczne.
  11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 Ogólne warunki korzystania z Konta i Usług Dodatkowych

 1. Korzystanie z Konta jak również składanie oświadczeń woli przez Użytkownika dotyczących Usług Dodatkowych za pośrednictwem Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  1. podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową wspieranej przez producenta w najnowszej, zaktualizowanej wersji, obsługująca pliki „cookies” oraz co najmniej HTML 5.0, z obsługą JavaScript. 
  2. rozdzielczość ekranu minimum 360 pikseli,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 2. Usługi Dodatkowe, w szczególności Webinar mogą wymagać od Użytkownika spełnienia dodatkowych wymagań opisanych w § 5 lub osobnym Regulaminie Usługi Dodatkowej.
 3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Portalu, Konta i Usług Dodatkowych zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem dóbr osobistych i praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności praw autorskich, służących HiPP lub podmiotom trzecim.
 4. Użytkownik obowiązany jest:
  1. powstrzymać się od działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Portalu, w tym w szczególności utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu lub uczynić korzystanie z Portalu uciążliwym dla innych Użytkowników,
  2. powstrzymać się od jakiejkolwiek ingerencji w treści zamieszczane na stronach Portalu przez HiPP,
  3. uniemożliwić dostęp do swojego Konta osobom trzecim,
  4. nie korzystać z Kont należących do innych Użytkowników,
  5. powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych użytkowników, w szczególności poprzez zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to prawnie dopuszczalne,
  6. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu w tym działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych użytkowników,
  7. niepodejmowania działań na szkodę HiPP, innych Użytkowników i osób trzecich,
  8. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która powoduje automatyzację korzystania z systemu (np. automatyczne odświeżanie, lub wysyłanie zapytań),
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności ustalonych danych uwierzytelniających i zobowiązany jest przechowywać je w tajemnicy przed osobami trzecimi, z najwyższą ostrożnością. W przypadku zgubienia hasła bądź podejrzenia o wystąpieniu nadużycia, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie HiPP.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem Konta lub Portalu treści o charakterze bezprawnym.
 7. W przypadku stwierdzenia przez HiPP naruszania przez Użytkownika obowiązków i zakazów określonych w niniejszym Regulaminie, HiPP ma prawo natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika i rozwiązania zawartej z nim umowy dot. świadczenia usług drogą elektroniczną, której dotyczyło naruszenie.
 8. HiPP przysługuje prawo – po uprzednim poinformowaniu Użytkownika – okresowego zawieszenia udostępniania Portalu i Usług Dodatkowych w całości lub części w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Użytkownika w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Użytkownika. Powyższe obowiązuje bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.
 9. HiPP zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi udostępnienia Portalu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 10. HiPP zastrzega sobie możliwość sporządzenia dla konkretnych Usług Dodatkowych regulaminów odrębnych od niniejszego Regulaminu.

§ 3 Umowa o udostępnienie Konta

 1. Użytkownik może dokonać rejestracji w Portalu i utworzyć swoje Konto.
 2. Usługa Konta jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 3. Za rejestrację w Portalu i korzystanie z Konta nie są naliczane i pobierane przez HiPP jakiekolwiek opłaty, zaś rejestracja jest dobrowolna, choć brak dokonania rejestracji może uniemożliwić korzystanie z pełni funkcjonalności Portalu.
 4. Użytkownik inicjuje proces rejestracji poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Portalu, następujących danych:
  1. imię Użytkownika;
  2. nazwisko Użytkownika;
  3. adres e-mail Użytkownika;
  4. ponownie wprowadzony ten sam adres e-mail Użytkownika;
  5. hasło Użytkownika, które będzie używane do uwierzytelniania w procesie logowania;
  6. ponownie prowadzone to samo hasło;
  7. numer prawa wykonywania zawodu Użytkownika;
  8. specjalizacja Użytkownika (do wyboru spośród wskazanych w formularzu);
  9. miejsce pracy (do wyboru spośród wskazanych w formularzu);
  10. numer telefonu (pole nieobowiązkowe – Użytkownik nie musi go wypełnić w celu rejestracji).
   Podanie przez Użytkownika danych wskazanych w punktach od 1-9 powyżej jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną tj.  usługi Konta.
 5. Użytkownik w procesie rejestracji Konta dokonuje wyboru czy chce przekazać określone dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych wskazanych w formularzu (tj. np. wysyłki Newslettera opisanego w § 4 Regulaminu poniżej). W przypadku zaznaczenia opcji „TAK” Użytkownik dodatkowo wskazuje  co najmniej jeden kanał komunikacji, za pośrednictwem którego będzie następowała wysyłka informacji handlowych spośród: SMS i/lub e-mail. Możliwe jest zaznaczenie obu sposobów kontaktu lub żadnego z nich poprzez zaznaczenie „NIE” dla prowadzenia działań marketingowych przez HiPP. Brak wyrażenia zgody w przedmiocie działań marketingowych nie wpływa na możliwość założenia konta.
 6. Każdy Użytkownik może zarejestrować się wyłącznie raz i może założyć wyłącznie jedno Konto, chyba że Regulamin stanowi odmiennie.
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 4 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować treść dostarczonego mu Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu (pola wyboru), a następnie, powinien zatwierdzić formularz rejestracyjny przyciskając przycisk „Zarejestruj się”. Brak podjęcia ww. czynności uniemożliwia ukończenie procesu rejestracji. Rejestracja spowoduje utworzenie Konta i zawarcie pomiędzy HiPP a Użytkownikiem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest udostępnienie funkcjonalności Konta.
 8. Po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, na wskazany przez Użytkownika adres mailowy zostanie przesłany e-mail z prośbą o potwierdzenie intencji założenia Konta. Przejście pod wskazany w wiadomości e-mail adres, spowoduje aktywowanie Konta i umożliwi korzystanie z Konta.  
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail z treścią niniejszego Regulaminu niezwłocznie po zawarciu Umowy.
 10. Użytkownikowi, który zapomniał hasła do swojego Konta, udostępniona zostanie funkcjonalność przypomnienia hasła, dostępna na formularzu logowania. Po wybraniu opcji przypomnienia hasła, należy w odpowiedniej rubryce wprowadzić adres e-mail użyty w procesie rejestracji w Portalu. Na ten adres e-mail Użytkownika zostanie wysłany link do formularza zmiany hasła.
 11. Logowanie do Konta możliwe jest po podaniu adresu e-mail użytego w procesie rejestracji oraz hasła Użytkownika.
 12. Po zalogowaniu Użytkownik w Koncie może podać poniższe dane osobowe, które będą  wykorzystywane do umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcjonalności Konta, w tym zapewnienia Usług Dodatkowych takich jak wysyłki Materiałów, z których Użytkownik może skorzystać po założeniu Konta, a o których mowa w § 6 niniejszego Regulaminu:
  1.  miasto;
  2. ulica lub nazwa miejscowości;
  3. numer domu;
  4. numer mieszkania;
  5. kod pocztowy.
   Podanie przez Użytkownika danych wskazanych w punktach od 1-5 powyżej nie jest niezbędne do świadczenia usługi Konta, ale jest niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Konta, w tym zapewnienia Usług Dodatkowych takich jak wysyłki Materiałów świadczenia usług wysyłki Materiałów opisanych w § 6 Regulaminu i zapewnienia w przyszłości innych Usług Dodatkowych.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do podawania HiPP poprawnych danych osobowych i ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek zmiany.
 14. Użytkownik, może zaktualizować podane dane, kontaktując się z HiPP na adres mailowy odo@hipp.pl. W Koncie została również udostępniona funkcjonalność umożliwiająca Użytkownikowi samodzielną zmianę i aktualizację wybranych danych Użytkownika. W przypadku zmiany adresu e-mail konieczne może być ponowne założenie Konta.
 15. Umowa o prowadzenie Konta obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 16. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w dowolnym momencie poprzez wydanie dyspozycji usunięcia Konta na adres e-mail: HiPPExpert@hipp.pl.
 17. Konto zostaje zamknięte a umowa rozwiązana niezwłocznie, lecz z przyczyn technicznych nie później niż w terminie do czternastu (14) dni roboczych od złożenia przez Użytkownika takiej dyspozycji.
 18. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o zamknięciu Konta i rozwiązaniu umowy mailowo.
 19. HiPP może wypowiedzieć Umowę na prowadzenie Konta w przypadku naruszenia przez Użytkownika, w trakcie korzystania z Konta, przepisów obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu jak również braku potwierdzenia intencji założenia Konta w terminie miesiąca od dnia zawarcia Umowy na prowadzenie Konta.
 20. Zamknięcie Konta skutkuje rozwiązaniem wszelkich innych umów pomiędzy HiPP i Użytkownikiem, warunkiem zawarcia których jest posiadanie Konta.

§ 4 Newsletter

 1. Dodatkowo, podczas procesu rejestracji Konta, Użytkownik ma możliwość zamówić Newsletter w formie mailingu i/lub wiadomości SMS, poprzez łączne dokonanie wskazanych poniżej czynności:  
  1. wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie wskazanych w zgodzie danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia działań marketingowych;
  2. wyrażenie dobrowolnej zgody na otrzymywanie od HiPP informacji handlowych (tj. informacji o produktach, usługach, szkoleniach, wydarzeniach HiPP i innych materiałów reklamowych) na należące do Użytkownika urządzenia (np. komputer, smartfon) z wykorzystaniem podanego adresu e-mail lub/i podanego numeru telefonu (zależnie od zaznaczonego pola lub pól).
 2. Wyrażenie zgód, o których mowa powyżej następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów (pól wyboru). Wysyłka Newslettera do Użytkownika będzie możliwa po wyrażeniu przez niego łącznie obu zgód, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Każdy Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w dowolnym czasie kontaktując się z nami mailowo na adres odo@hipp.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora podany w ust. 1 pkt. 1) powyżej lub osobiście w siedzibie Administratora (wycofanie zgody).
 4. Z Newslettera dostarczanego na kanał e-mailowy można wypisać się również klikając na link do tego przeznaczony zamieszczony na dole każdej wiadomości w ramach Newslettera. Spowoduje to usunięcie konta e-mail z bazy mailingowej oraz zaprzestanie wysyłania kolejnych wiadomości mailowych w ramach Newslettera. Nie spowoduje to rezygnacji z otrzymywania Newslettera na inne kanały komunikacji, jeśli stosowne zgody zostały wcześniej udzielone.

§ 5 Webinar

 1. Webinar jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) i stanowi Usługę Dodatkową świadczoną na podstawie umowy zawieranej z Użytkownikiem i dostarczaną w ramach Konta na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. W Webinarze mogą brać udział jedynie Użytkownicy posiadający Konto. Procedura zakładania (rejestracji) Konta została opisana w § 3 Umowa o udostępnienie Konta powyżej.
 3. HiPP udostępni w Portalu narzędzie zapisu na Webinar. Udział w konkretnym Webinarze możliwy jest po dokonaniu zapisu z wykorzystaniem udostępnionego narzędzia.
  1. Użytkownik posiadający Konto i zalogowany dokonuje zapisu na Webinar w następujący sposób:
   1. klika w przycisk "Zapisz się bezpłatnie na ten webinar” na odpowiedniej podstronie Portalu, na której opisany jest Webinar,
   2. zostaje mu wyświetlony komunikat potwierdzający komunikat potwierdzający zapis do Webinaru.
   3. otrzymuje wiadomość mailową potwierdzającą dokonanie zapisu na Webinar.
  2. Użytkownik posiadający Konto lecz niezalogowany dokonuje zapisu na Webinar w następujący sposób:
   1. klika w przycisk "Zapisz się bezpłatnie na ten webinar” na odpowiedniej podstronie Portalu, na której opisany jest Webinar,
   2. zostaje przekierowany do strony logowania do Konta, gdzie powinien zalogować się do Konta,
   3. po zalogowaniu do Konta automatycznie po kliknięciu zostaje mu wyświetlony komunikat potwierdzający zapis do Webinaru.
   4. otrzymuje wiadomość mailową potwierdzającą dokonanie zapisu na Webinar.
 4. Użytkownik nieposiadający Konta może dokonać zapisu na Webinar pod warunkiem założenia Konta, w następujący sposób:
  1. klika w przycisk "Zapisz się bezpłatnie na ten webinar” na odpowiedniej podstronie Portalu, na której opisany jest Webinar,
  2. zostaje przekierowany do strony rejestracji do Konta, gdzie powinien założyć Konto zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Umowa o udostępnienie Konta powyżej, podczas zakładania konta będzie dodatkowo widoczna informacja, że wraz z założeniem konta Użytkownik zostanie zapisany na Webinar,
  3. po zalogowaniu do Konta automatycznie zostaje mu wyświetlony komunikat potwierdzający zapis do Webinaru,
  4. otrzymuje wiadomość mailową potwierdzającą dokonanie zapisu na Webinar.
 5. Skuteczny zapis na Webinar, zgodnie z opisanymi powyżej punktami, powoduje zawarcie umowy o dostęp do Webinaru, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Użytkownik może zapisać się na dany Webinar wyłącznie raz. Nie stoi to na przeszkodzie by Użytkownik zapisał się na kolejne, organizowane przez HiPP, Webinary.
 7. O ile w procesie zapisu na Webinar wyraźnie nie wskazano odmiennie, zapis i uczestnictwo w Webinarze są bezpłatne. Zapis na Webinar jest dobrowolny, choć brak dokonania zapisu uniemożliwi uczestnictwo w Webianarze.
 8. Po zalogowaniu do Konta Użytkownik może sprawdzić informacje o Webinarach, na które jest aktualnie zapisany.
 9. HiPP przesyła zapisanemu Użytkownikowi wiadomość przypominającą o dacie i godzinie rozpoczęcia Webinaru w formie mailowej i/lub SMS, zależnie od danych jakie podał Użytkownik na potrzeby prowadzenia Konta.
 10. Po dokonaniu zapisu, w celu uczestnictwa w Webinarze, Użytkownik musi kliknąć w link przesłany w wiadomości przypominającej o dacie i godzinie rozpoczęcia Webinaru lub przejść do odpowiedniej zakładki po zalogowaniu w swoim Koncie.
 11. W celu uczestnictwa w Webinarze Użytkownik musi uprzednio zalogować się do Konta.
 12. Udział w Webinarze lub możliwość korzystania z pełni jego funkcjonalności może być uzależniona od akceptacji przez Użytkownika warunków dostawców technologii umożliwiającej przeprowadzenie Webinaru. HiPP nie ma wpływu na określone przez te podmioty warunki handlowe ani na sposoby przetwarzania danych osobowych przez tych dostawców.
 13. W celu skorzystania z Webinaru Użytkownik może zostać poproszony przez dostawcę technologii Webinaru o podanie swoich danych osobowych, w tym np. nicku czy imienia i nazwiska na potrzeby uczestnictwa w Webinarze. Przekazywanie przez Użytkownika danych osobowych w ten sposób podlega warunkom stosowanym przez dostawców technologii. HiPP nie wchodzi w posiadanie takich danych ani nie udostępnia dostawcom technologii Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie podczas rejestracji konta czy zapisu do wysyłki materiałów.
 14. Uczestnictwo w Webinarze będzie wymagać posiadania i odpowiedniego skonfigurowania głośników/słuchawek oraz może wymagać posiadania i odpowiedniego skonfigurowania  kamery i mikrofonu w urządzeniu końcowym Użytkownika, oraz zainstalowania dodatkowego oprogramowania, zgodnie z narzędziem dostarczanym przez dostawców technologii, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez rozpoczęciem udziału lub rejestracją na Webinar.
 15. Umowa w zakresie Webinaru zostaje zawarta z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego (czyli ulega rozwiązaniu z mocy prawa) w sytuacji, gdy:
  1. Użytkownik nie posiada lub utracił uprawnienia potwierdzone numerem prawa wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki lub położnej,
  2. Użytkownik nie posiada lub utracił uprawnienia do korzystania z Konta,
  3. Webinar nie może się odbyć z przyczyny, za którą winy nie ponosi HiPP, w szczególności w przypadku gdy urządzenie użytkownika nie obsługuje narzędzia dostarczanego przez dostawców technologii lub Użytkownik nie akceptuje warunków określonych przez dostawców technologii umożliwiającej odbycie się Webinaru.
 16. W przypadku, gdy Webinar nie może się odbyć z przyczyny, za którą winy nie ponosi HiPP, HiPP może jednostronnie zmienić termin, prowadzących lub przedmiot Webinaru. Wówczas umowa w zakresie Webinaru nie ulega rozwiązania pod warunkiem, że HiPP uprzednio poinformuje o tym fakcie Użytkownika.
 17. Nagrane Webinary, na które zapisał się Użytkownik, będą udostępniane przez HiPP również po terminie odbycia się danego Webinaru, w Koncie Użytkownika. Nagrany Webinar, będzie udostępniany niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 21 dni po jego zakończeniu. W przypadku, gdyby dany Webinar miał nie być nagrywany i udostępniany Użytkownikom, Użytkownikom zostanie przekazana taka informacja przy zapisie na Webinar. Jeśli rezygnacja z nagrywania Webinaru nastąpi z przyczyn nie leżących po stronie HiPP (np. wycofanie zgody na nagrywanie przez prowadzącego), Użytkownicy zostaną o tym fakcie poinformowani niezwłocznie, nie później niż w dacie rozpoczęcia Webinaru.   

§ 6 Wysyłka Materiałów

 1. Wysyłka materiałów stanowi Usługę Dodatkową świadczoną na podstawie umowy zawieranej z Użytkownikiem i dostarczaną w ramach Konta na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik posiadający Konto może dokonać zamówienia Materiałów wskazanych na dedykowanej podstronie Portalu. Warunkiem możliwości zamówienia Materiałów jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego Konta.
 3. Zamówienie oraz dostarczenie zamówionych Materiałów, o ile wyraźnie nie wskazano odmiennie, jest bezpłatne, Użytkownik nie ponosi również kosztów wysyłki.
 4. Użytkownik może zarejestrować się do wysyłki jednej, wybranej spośród dwóch książki, wyłącznie jeden raz. Rejestracja do wysyłki książki nie stoi na przeszkodzie możliwości zarejestrowania się przez Użytkownika do wysyłki innych Materiałów w przyszłości.   
 5. W przypadku uprzedniego podania przez Użytkownika adresu korespondencyjnego w Koncie, zgodnie z § 3 ust. 12 Regulaminu, zamówienia Materiałów Użytkownik może dokonać poprzez wybór Materiałów w przypadku dostępnych alternatyw i zatwierdzenie formularza zapisu przyciskając odpowiedni przycisk.
 6. W przypadku niepodania przez Użytkownika adresu korespondencyjnego w Koncie, zgodnie z § 3 ust. 12 Regulaminu, w celu zamówienia Materiałów niezbędne jest dodatkowo podanie w formularzu adresu korespondencyjnego, tj. następujących danych osobowych Użytkownika:
  1. miasto,
  2. ulica lub nazwa miejscowości,
  3. numer domu,
  4. numer mieszkania,
  5. kod pocztowy.
 7. Podanie adresu korespondencyjnego przez Użytkownika jest niezbędne do zamówienia Materiałów.
 8. Po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta adres mailowy zostanie przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca zamówienie materiałów. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o Usługę Dodatkową, której przedmiotem jest wysyłka Materiałów. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy następuje przez niezwłoczne przesłanie Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail.
 9. Materiały mogą być wysyłane wyłącznie na adres pocztowy znajdujący się na terytorium Polski. Dokonanie rejestracji adresu korespondencyjnego znajdującego się poza granicami Polski nie jest skuteczne i nie rodzi obowiązku wysyłki Materiałów.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnych i aktualnych danych w taki sposób, by podane informacje umożliwiały doręczenie Materiałów. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania zgody właściciela lub uprawnionego do korzystania z lokalu znajdującego się pod wskazanym adresem na kierowanie korespondencji adresowanej do Użytkownika na wskazany adres. W przypadku wskazania przez kilku Użytkowników tego samego adresu wysyłki, o czym HiPP niezwłocznie poinformuje Użytkownika, HiPP jest uprawniony do wstrzymania realizacji wysyłki do chwili przedstawienia przez Użytkownika dowodu posiadania uprawnień do lokalu pod wskazanym adresem.
 11. Niezależnie od treści przesłanej wiadomości, do zawarcia umowy w zakresie wysyłki Materiałów nie dochodzi w sytuacji gdy wskazany przez Użytkownika adres znajduje się poza terytorium Polski.
 12. Umowa w zakresie wysyłki Materiałów zostaje zawarta z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego (czyli ulega rozwiązaniu z mocy prawa) w sytuacji, gdy:
  1. Użytkownik nie posiada lub utracił uprawnienia potwierdzone numerem prawa wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki lub położnej,
  2. Użytkownik nie posiada lub utracił uprawnienia do korzystania z Konta przed dokonaniem wysyłki Materiałów,
  3. Zapasy Materiałów posiadane przez HiPP zostały wyczerpane w wyniku realizacji uprzednio złożonych przez innych Użytkowników zamówień, o czym każdorazowo HiPP poinformuje Użytkownika.
 13. Wysyłka będzie realizowana w terminie do 28 dni roboczych od rejestracji zamówienia.
 14. Wysyłki może dokonywać w imieniu HiPP podmiot trzeci, skutkiem czego jako nadawca Materiałów na przesyłce pocztowej lub kurierskiej może być wskazany podmiot inny niż  HiPP.
 15. W przypadku nieodebrania przez Użytkownika Materiałów w przewidzianym u przewoźnika czasie, uprawnienie do otrzymania zamówionych materiałów wygasa, zaś HiPP nie jest zobowiązany do ponownej wysyłki Materiałów.
 16. W momencie odbioru paczki z Materiałami od dostawcy Użytkownik powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania przesyłki. Szczególną uwagę powinien zwrócić na to, czy opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone (rozdarte, zdeformowane, wgniecione, zamoczone itp.). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia bądź wgniecenia kartonu Użytkownik powinien sporządzić protokół szkody z dostawcą. 
 17. Materiały nie są ubezpieczane na czas wysyłki. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Materiałów przechodzi na Użytkownika z chwilą wydania Materiałów dostawcy przez HiPP lub przybrany podmiot trzeci. HiPP spełnia swoje świadczenie z chwilą przekazania przesyłki dostawcy. 

§ 7 Konkursy

 1. Konkursy są Usługami Dodatkowymi Konta.
 2. Konkursy są uregulowane odrębnymi regulaminami, które wymagają każdorazowej akceptacji Użytkownika.
 3. W zakresie nieuregulowanym przez odrębne regulaminy konkursów znajduje zastosowanie niniejszy Regulamin.

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest HiPP.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość email na adres odo@hipp.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 894 60 20, pisemnie na adres siedziby Administratora podany w § 1 ust. 1 pkt. 1) lub osobiście w siedzibie Administratora.
 3. W celu założenia Konta i dostarczenie jego funkcjonalności HiPP przetwarza następujące dane osobowe: imię Użytkownika, nazwisko Użytkownika, adres e-mail Użytkownika, hasło Użytkownika, numer prawa wykonywania zawodu Użytkownika, specjalizacja Użytkownika, miejsce pracy. Bez podania w/w danych nie jest możliwa rejestracja w Portalu i założenie Konta. W celu dostarczenia funkcjonalności Konta, HiPP może dodatkowo przetwarzać adres korespondencyjny, na który składają się miasto, ulica lub nazwa miejscowości, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, o ile dane takie zostały podane przez Użytkownika w Koncie.
 4. Podanie numeru telefonu nie jest wymagane w celu założenia Konta i dostarczenia jego funkcjonalności.
 5. W celu zamówienia i dostarczenia Materiałów HiPP przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika (które podawane jest przez Użytkownika przy rejestracji Konta w Portalu),  oraz adres korespondencyjny, na który składają się miasto, ulica lub nazwa miejscowości, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy. Podanie w/w danych osobowych jest warunkiem zamówienia i dostarczenia Materiałów.
 6. W celu świadczenia Webinaru, HiPP przetwarza również następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu Użytkownika (które podawane jest przez Użytkownika przy rejestracji Konta w Portalu).
 7. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych HiPP dostarczana jest Użytkownikowi przed rejestracją poprzez udostępnienie klauzuli informacyjnej.
 8. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym opis na czym polegają prawa Użytkownika znajduje się w naszej Polityce prywatności.
 9. HIPP wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze portalu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na Portal. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. Szczegółowe postanowienia dot. plików cookies mogą zostać udostępnione przez HIPP w Polityce Cookies lub Polityce Prywatności.
 10. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez HiPP ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym obszarze. Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak np. szyfrowanie kanału komunikacji (protokół HTTPS).
 11. HiPP zapewnia Użytkownikowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail odo@hipp.pl.
 12. W niezbędnym zakresie informacja taka znajduje się także w Serwisie oraz w Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, stosowanych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych, praktyk stosowanych w Portalu bądź korzystania z usług elektronicznych, Użytkownik może skontaktować się z HiPP za pośrednictwem poczty lub wysyłając zapytanie na adres e-mail odo@hipp.pl. HiPP niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie i możliwość ujawnienia danych osobom niepożądanym, innym niż HiPP. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by Użytkownicy Portalu:
  1. korzystali z najnowszej i zaktualizowanej wersji systemu operacyjnego, zainstalowali na wykorzystywanym urządzeniu oprogramowanie antywirusowe, aktywną zaporę (firewall) i najnowszą wersję przeglądarki wspieranej przez producenta, oraz na bieżąco aktualizowali ww. oprogramowanie,
  2. każdorazowo weryfikowali autentyczność strony, w której wprowadzają dane w celu zalogowania się, w tym aktualność i wystawcę certyfikatu SSL wykorzystywanego do szyfrowania protokołu HTTPS,
  3. używali unikatowych i trudnych do złamania, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, haseł.
 13. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Użytkownika. HiPP nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkownika cudzych danych osobowych bądź za działania innych Użytkowników lub podmiotów trzecich, którym dany Użytkownik przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Użytkownik nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat, jeżeli nie jest to konieczne do świadczenia usług opisanych w Regulaminie.

§ 9 Reklamacje

 1. Wszelkie wątpliwości, zapytania i reklamacje dotyczące Portalu i Usług Dodatkowych powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe: 
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: HiPPExpert@hipp.pl
  2. telefonicznie na numer + 48 22 894 60 20 (pn.–pt.: 10.00 – 14.00)
  3. pisemnie na adres HiPP: ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa,
 2. Za połączenie telefoniczne Użytkownik nie będzie obciążony opłatą wyższą niż za wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta. 
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika oraz jego adres lub adres e-mail;
  2. oznaczenie świadczenia, którego dotyczy reklamacja;
  3. uzasadnienie reklamacji zawierające wskazanie istoty nieprawidłowości wykrytej przez Użytkownika, o ile to możliwe wskazanie przyczyn nieprawidłowości i dowodów zaistnienia tych nieprawidłowości oraz wskazanie żądania Użytkownika; w przypadku braku wskazania żądań Użytkownika przyjmuje się, że Użytkownik domaga się usunięcia wykrytych nieprawidłowości.
 4. W przypadku złożenia reklamacji posiadającej braki w zakresie koniecznych jej elementów, HiPP zwróci się do Użytkownika ciągu 14 dni kalendarzowych w prośbą o jej uzupełnienie.
 5. HiPP dołoży starań, by wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, rozpatrywane były bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Termin ten rozpoczyna bieg od przekazania przez Użytkownika reklamacji zawierającej elementy opisane w ust. 3 powyżej.
 6. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany podczas rejestracji, chyba że wspólnie z Użytkownikiem ustalona zostanie inna forma odpowiedzi. 
 7. Ewentualna odmowa uwzględnienia złożonej reklamacji będzie zawierać uzasadnienie.

§ 10 Zmiany Regulaminu

 1. HiPP jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:
  1. zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na HiPP obowiązek określonej modyfikacji tej treści,
  2. wydanie przez organy administracji publicznej decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na HiPP obowiązek określonej modyfikacji tej treści, bądź z ich treści wynika potrzeba zmiany Regulaminu,
  3. wprowadzenie przez HiPP nowych funkcjonalności Portalu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności,
  4. wprowadzanie przez HiPP nowych lub modyfikacja istniejących rozwiązań technicznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. rozwiązań,
  5. powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego zgodnie z którym zachodzi potrzeba dostosowania Regulaminu do wyrażonej w tym orzecznictwie interpretacji przepisów prawa,
  6. regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień - w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.
 2. HiPP poinformuje Użytkownika o:
  1. treści planowanej zmiany Regulaminu; 
  2. dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu;
  3. prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanej zmiany Regulaminu, terminie na jego złożenie i jego konsekwencjach; 
  4. jednolitej treści Regulaminu po zmianach. 
 3. Jeżeli w okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik nie zgłosi HiPP sprzeciwu wobec tych zmian, przyjmuje się, że Użytkownik je zaakceptował. W okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Użytkownik może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym albo zgłosić sprzeciw, w wyniku którego Umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów innych niż o świadczenie ciągłe, zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

§ 11 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie:
  1. dla nowych umów (rejestracji Konta i zapisów na Usługi Dodatkowe)  - w dniu 10 listopada 2020 r.
  2. w stosunku do już zawartych umów o prowadzenie Konta -  w dniu 16 listopada 2020 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia należy zastosować regułę, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 4. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu są zawierane wyłącznie w języku polskim. Wszelka komunikacja z Użytkownikiem następować będzie w języku polskim. 
 5. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Kupującymi i HiPP z na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego dla siedziby HiPP.
 6. Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana pod adresem HiPPExpert.hipp.pl w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.