Regulamin wysyłki materiałów

Obowiązuje dla zamówień dokonanych do dnia 9.11.2020
 

§ 1. Definicje

1.    Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1)    HiPP - "HiPP POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedzibą w Warszawie (02-785), przy ul. Puławskiej 303, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerami  REGON: 010492024, NIP: 5260033068, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 850 000,00 złotych;
2)    Portal  – strona internetowa o adresie HiPPExpert.hipp.pl wraz z podstronami prowadzona przez HiPP;
3)    Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki wysyłki Materiałów;
4)    Regulamin Portalu – regulamin określający zasady korzystania ze świadczeń HiPP w ramach funkcjonowania Portalu, dostępny na stronie HiPPExpert.hipp.pl,  który został zaakceptowany przez każdego Użytkownika Konta
5)    Użytkownik – osoba fizyczna pracująca zawodowo w sektorze publicznym lub prywatnym systemu opieki zdrowotnej i posiadająca odpowiednie uprawnienia potwierdzone numerem prawa wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki lub położnej;  
6)    Konto – konto Użytkownika utworzone w procesie rejestracji zgodnie z Regulaminem Portalu;
7)    Materiały – materiały pomocne w pracy lekarza/pielęgniarki/położnej określone dokładnie na podstronie Portalu umożliwiającej Użytkownikowi złożenie oświadczenia woli ich otrzymania, będące przedmiotem wysyłki na gruncie niniejszego Regulaminu; Materiałami mogą być w szczególności niewielkie ilości produktów HiPP, literatura fachowa, materiały informacyjne i naukowe, książki i publikacje specjalistyczne.

§ 2. Uprawniony do Zamówienia

1.    Użytkownik posiadający Konto może dokonać zamówienia Materiałów  wskazanych na dedykowanej podstronie Portalu. Warunkiem możliwości zamówienia Materiałów jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego Konta.
2.    Zamówienie oraz dostarczenie zamówionych Materiałów, o ile wyraźnie nie wskazano odmiennie, jest bezpłatne, Użytkownik nie ponosi również kosztów wysyłki.

§ 3. Proces Zamówienia

1.    Zamówienia Materiałów dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zamówienia
2.    Użytkownik inicjuje proces zamówienia poprzez podanie w formularzu zamówienia adresu korespondencyjnego, tj. następujących danych osobowych:
1)    miasto,
2)    ulica lub nazwa miejscowości,
3)    numer domu,
4)    numer mieszkania,
5)    kod pocztowy.
3.    Podanie w/w danych przez Użytkownika jest niezbędne do zamówienia Materiałów.
4.    Materiały mogą być wysyłane wyłącznie na adres pocztowy znajdujący się na terytorium Polski. Dokonanie rejestracji adresu korespondencyjnego znajdującego się poza granicami Polski nie jest skuteczne i nie rodzi obowiązku wysyłki Materiałów.
5.    Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnych i aktualnych danych w taki sposób, by podane informacje umożliwiały doręczenie Materiałów. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania zgody właściciela lub uprawnionego do korzystania z lokalu znajdującego się pod wskazanym adresem na kierowanie korespondencji adresowanej do Użytkownika na wskazany adres. W przypadku wskazania przez kilku Użytkowników tego samego adresu wysyłki, o czym HiPP niezwłocznie poinformuje Użytkownika, HiPP jest uprawniony do wstrzymania realizacji wysyłki do chwili przedstawienia przez Użytkownika dowodu posiadania uprawnień do lokalu pod wskazanym adresem.
6.    Użytkownik może zarejestrować się do wysyłki jednej, wybranej spośród dwóch książki, wyłącznie jeden raz. Rejestracja do wysyłki książki nie stoi na przeszkodzie możliwości zarejestrowania się przez Użytkownika do wysyłki innych Materiałów w przyszłości.   
7.    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zgodnie z ust. 4 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować treść niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu (pola wyboru), a następnie, powinien zatwierdzić formularz rejestracyjny przyciskając odpowiedni przycisk. Brak podjęcia ww. czynności uniemożliwia ukończenie procesu rejestracji zamówienia Materiałów.
8.    Po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika, na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta adres mailowy zostanie przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca zamówienie materiałów. Wiadomość ta stanowi potwierdzenie zawarcia umowy, której przedmiotem jest wysyłka Materiałów. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez przesłanie Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail niezwłocznie po zawarciu Umowy.
9.    Niezależnie od treści przesłanej wiadomości, do zawarcia umowy nie dochodzi w sytuacji gdy wskazany przez Użytkownika adres znajduje się poza terytorium Polski.
10.    Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego (czyli ulega rozwiązaniu z mocy prawa) w sytuacji, gdy:
1)    Użytkownik nie posiada lub utracił uprawnienia potwierdzone numerem prawa wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki lub położnej,
2)    Użytkownik nie posiada lub utracił uprawnienia do korzystania z Konta przed dokonaniem wysyłki Materiałów,
3)    Zapasy Materiałów posiadane przez HiPP zostały wyczerpane w wyniku realizacji uprzednio złożonych przez innych Użytkowników zamówień, o czym każdorazowo HiPP poinformuje Użytkownika.
11.    Umowa dotycząca nieodpłatnej wysyłki Materiałów zawierana jest w języku polskim.

§ 4. Realizacja Zamówienia

2.    Wysyłka będzie realizowana w terminie do 28 dni roboczych od rejestracji zamówienia.
3.    Wysyłki może dokonywać w imieniu HiPP podmiot trzeci, skutkiem czego jako nadawca Materiałów na przesyłce pocztowej lub kurierskiej może być wskazany podmiot inny niż  HiPP.
4.    W przypadku nieodebrania przez Użytkownika Materiałów w przewidzianym u przewoźnika czasie, uprawnienie do otrzymania zamówionych materiałów wygasa, zaś HiPP nie jest zobowiązany do ponownej wysyłki Materiałów.
5.    W momencie odbioru paczki z Materiałami od dostawcy Użytkownik powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania przesyłki. Szczególną uwagę powinien zwrócić na to, czy opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone (rozdarte, zdeformowane, wgniecione, zamoczone itp.). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia bądź wgniecenia kartonu Użytkownik powinien sporządzić protokół szkody z dostawcą.
6.    Materiały nie są ubezpieczane na czas wysyłki. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Materiałów przechodzi na Użytkownika z chwilą wydania Materiałów dostawcy przez HiPP lub przybrany podmiot trzeci. HiPP spełnia swoje świadczenie z chwilą przekazania przesyłki dostawcy.

 
§ 5. Reklamacje

1.    Wszelkie wątpliwości, zapytania i reklamacje dotyczące wysyłki Materiałów powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe:
1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: HiPPExpert@hipp.pl ,
2)    telefonicznie na numer +48 22 894 60 20  (pn.–pt.: 10.00 – 14.00),
3)    pisemnie na adres HiPP: ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.
2.    Za połączenie telefoniczne Użytkownik nie będzie obciążony opłatą wyższą niż za wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta.
3.    Reklamacja powinna zawierać:
1)    oznaczenie Użytkownika oraz jego adres lub adres e-mail;
2)    oznaczenie czego dotyczy reklamacja;
3)    uzasadnienie reklamacji;
4.    W przypadku złożenia reklamacji posiadającej braki w zakresie koniecznych jej elementów, HiPP zwróci się do Użytkownika ciągu 14 dni kalendarzowych w prośbą o jej uzupełnienie.
5.    HiPP dołoży starań, by wszelkie reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Termin ten rozpoczyna bieg od przekazania przez Użytkownika reklamacji zawierającej elementy opisane w ust. 3 powyżej.
6.    Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany podczas rejestracji Konta, chyba że wspólnie z Użytkownikiem ustalona zostanie inna forma odpowiedzi.
7.    Ewentualna odmowa uwzględnienia złożonej reklamacji będzie zawierać uzasadnienie.

§ 6.Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest HiPP .
2.    W sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość email na adres odo@hipp.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 894 60 20, pisemnie na adres siedziby Administratora podany w § 1 ust. 1 pkt. 1) lub osobiście w siedzibie Administratora.
3.    W celu zamówienia i dostarczenia Materiałów HiPP przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko (które podawane jest przez Użytkownika przy rejestracji w Portalu) oraz adres korespondencyjny, na który składają się miasto, ulica lub nazwa miejscowości, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy.
4.    Podanie w/w danych osobowych jest warunkiem zamówienia i dostarczenia Materiałów. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostarczana jest Użytkownikowi – przed zamówieniem wysyłki – poprzez dostarczenie klauzuli informacyjnej.
5.    Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym opis, na czym polegają prawa Użytkownika oraz opis ewentualnych ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w sieci znajduje się w naszej Polityce prywatności  oraz Regulaminie Portalu  (Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych).

§ 7. Zmiany Regulaminu

1.    HiPP jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu z uzasadnionych przyczyn. Zmiany nie będą wpływać na już dokonane zamówienia.  

§ 8. Postanowienia Końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.09.2020.
2.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajduje zastosowanie odpowiednio Regulamin Portalu oraz  odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3.    Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia należy zastosować regułę, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu
4.    Wszelka komunikacja z Użytkownikiem następować będzie w języku polskim.
5.    Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Użytkownikiem i HiPP z na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego dla siedziby HiPP.
6.    Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana pod adresem HiPPExpert.hipp.pl w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.